Wyczyść koszykZamknij
Twój koszyk jest obecnie pusty.
Sign up to our newsletter for 10% OFF your first order!

Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI

 

I Postanowienie Ogólne

 

 1. Celem dokumentu jest określenie wiążących oraz jednolitych zasad znajdujących zastosowanie do sprzedaży internetowej świadczonej przez Sprzedającego i regulujących sytuację prawną w relacjach pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem.

 

II Definicje

 

 1. Użyte w niniejszych warunkach ogólnych, a także w warunkach specjalnych ustalanych dla poszczególnych transakcji określenia oznaczają:
 2. Strona internetowa – strona Sprzedającego, aktualna na moment dokonywania transakcji;
 3. Użytkownik – osoba prawna, posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, korzystający ze strony Sprzedającego;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – użytkownik nabywający przedmiot transakcji;
 6. Sprzedający – InoArt Alicja Jureczko-Cieślik, NIP 642 313 69 22, REGON 363961178
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 8. Rejestracja – rejestracja użytkownika na stronie internetowej Sprzedającego realizowana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na tej stronie;
 9. Przedmiot transakcji – rzecz lub zbiór rzeczy sprzedawanych razem pod jednym numerem;
 10. Cena – kwota brutto, niezawierająca kosztu przesyłki;
 11. Ogólne Warunki Dokonywania Transakcji – niniejszy dokument zawierający ogólne warunki obowiązujące Kupującego.

 

III Zasady korzystania ze strony internetowej

 

 1. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zawiera umowę, wyrażając tym samym zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w rejestrach administracyjnych Sprzedającego, ich przetwarzanie i wykorzystanie, w tym przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych.
 2. Dla danej transakcji, oprócz Warunków Ogólnych mogą znaleźć zastosowanie także warunki specjalne, ogłoszone na stronie internetowej przy danej transakcji. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami ogólnymi a warunkami specjalnymi, obowiązujące są warunki specjalne.
 3. Zmiany w treści Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji mogą być wprowadzane przez Sprzedającego w dowolnym momencie. W braku podania daty ich obowiązywania, zmiany wchodzą w życie po 24 godzinach od chwili ich wprowadzenia na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub przesłania poprzez e-mail, wiadomość prywatną wygenerowaną za pośrednictwem portalu Facebook bądź za pośrednictwem okienka komunikacyjnego na stronie internetowej Sprzedającego.
 5. Sprzedający może w każdym czasie prostować błędne lub nieprawdziwe informacje znajdujące się na jego stronie internetowej lub przekazane Użytkownikowi w drodze korespondencji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za zawartość znajdujących się na jego stronie internetowej linków do innych stron.
 6. Obowiązującą wersją językową Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji jest wersja polska. W przypadku sprzeczności pomiędzy polską wersją językową Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji, a ich tłumaczeniem obowiązująca jest wersja polska.
 7. Każdy Użytkownik obowiązany jest utrzymać w poufności dane biznesowe, techniczne, osobowe i informacje o przedmiotach transakcji, które otrzymał od Sprzedającego, za wyjątkiem danych powszechnie dostępnych.

 

IV Rejestracja

 

 1. Warunkiem dokonywania transakcji jest rejestracja oraz zalogowanie się na stronie internetowej Sprzedającego przez Użytkownika. W rejestracji Użytkownik dostarcza Sprzedającemu swoje dane osobowe.
 2. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że dostarczone przez niego dane osobowe są prawdziwe i kompletne.
 3. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Użytkownika ze Sprzedającym.
 4. Na Użytkowniku ciąży obowiązek powiadomienia Sprzedającego o jakichkolwiek zmianach swoich danych osobowych.
 5. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że zna i zgadza się na treść niniejszych Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji oraz warunków specjalnych dla transakcji.
 6. Rejestracja Użytkownika na stronie internetowej Sprzedającego jest bezpłatna.
 7. Użytkownik wybiera hasło dostępu do strony internetowej.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do strony internetowej.
 9. Sprzedający potwierdza rejestrację, wysyłając informację e-mail do Użytkownika.
 10. Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy, aby osoby nieupoważnione nie miały do niego dostępu. Po uzyskaniu dostępu za pomocą hasła, Użytkownik odpowiada za wszelkie swoje działania na stronie internetowej.
 11. Użytkownik jest zobowiązany nie działać na szkodę Sprzedającego oraz innych Użytkowników.
 12. Użytkownik nie może powielać strony Sprzedającego oraz kopiować jej w całości lub części bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 13. Użytkownik jest zobowiązany utrzymać w poufności dane biznesowe, techniczne, osobowe i informacje o przedmiotach aukcji, które otrzymał od Sprzedającego, o ile nie są to dane ogólnie dostępne.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy lub unieważnienia rejestracji jednostronnie. Rejestracja może zostać cofnięta przez Użytkownika.
 15. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedającego lub innych Użytkowników, są szkodliwe w inny sposób, bądź niezgodne z prawem, Sprzedający uprawniony jest do zawieszenia na czas określony lub nieokreślony konta Użytkownika, a także ograniczenia na czas określony lub nieokreślony działania konta Użytkownika w zakresie dostępu do wszystkich, bądź poszczególnych usług świadczonych w ramach strony internetowej Sprzedającego.
 16. Niezależnie od zawieszenia konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania i zaniechania, będące podstawą dokonanego zawieszenia konta, w szczególności względem Sprzedającego oraz innych Użytkowników.
 17. W przypadku zawieszenia konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalającej wykonać umowy zawarte przed zawieszeniem konta. W okresie zawieszenia Użytkownik nie korzysta z żadnych innych usług świadczonych przez Sprzedającego.
 18. Użytkownik, którego konto jest zawieszone, nie może w okresie zawieszenia dokonać ponownej rejestracji, bądź prowadzić konta bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie nadto prawo odmowy kolejnej rejestracji Użytkownikowi, którego konto było zawieszone w przeszłości.

 

V Przebieg transakcji

 

 1. Warunkiem dokonania transakcji przez Użytkownika ze Sprzedającym jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez:
 3. adresowaną do Sprzedającego wiadomość prywatną wygenerowaną za pośrednictwem portalu Facebook;
 4. aplikację Instagram;
 5. stronę internetową Sprzedającego.
 6. Na żądanie Sprzedającego Użytkownik może być zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail kopii swojego dokumentu tożsamości (ID) oraz potwierdzenia swojej zdolności kredytowej poprzez podanie numeru karty kredytowej lub płatniczej. W przypadku odmowy lub niewykonania tego zobowiązania Użytkownik nie będzie dopuszczony do dokonania transakcji.
 7. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych:
 8. po zaksięgowaniu na koncie kwoty należnej tytułem ceny przedmiotu transakcji oraz kosztu przesyłki, w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem platformy PayU bądź Przelewy24;
 9. po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem.

 

VI Formy płatności

 

 1. Do ceny zakupu należy doliczyć koszt przesyłki wskazany każdorazowo indywidualnie dla przedmiotu transakcji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny oraz kosztu przesyłki.
 3. Zapłata musi nastąpić w terminie, walucie i formie określonej przez Sprzedającego.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty także w przypadku, gdy kupował w imieniu osób trzecich.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dla danej aukcji specjalnych warunków płatności, którymi Kupujący jest związany. W przypadku sprzeczności miedzy ogólnymi warunkami płatności a specjalnymi warunkami płatności pierwszeństwo mają specjalne warunki płatności.
 6. Każdy termin podany Kupującemu jest terminem ostatecznym. Po upływie tego terminu, Sprzedający może przystąpić do windykacji należności od Użytkownika bez dodatkowego wezwania, na koszt Użytkownika. Jeżeli Kupujący odmawia lub spóźnia się z zapłatą ceny oraz kosztu przesyłki naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia wymagalności należności do dnia faktycznej zapłaty.
 7. Zawarcie umowy – przeniesienie własności na Kupującego następuje w momencie zapłaty przez niego ceny zakupu oraz kosztu przesyłki.

 

VII Ryzyko

 

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży całe ryzyko związane z utrzymaniem rzeczy, przypadkowym uszkodzeniem lub utratą rzeczy oraz wyrządzeniem przez rzecz szkody przechodzi na Kupującego. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Konsumenta, dla którego chwilę przejścia ryzyka wyznacza moment zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Kupujący zobowiązany jest do wynagrodzenia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego umowy.

 

VIII Termin rozpatrzenia reklamacji konsumenckiej 

 1. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

IX Odstąpienie konsumenckie 

 1. Konsument może odstąpić od umowy na zasadach i w terminie określonym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu przedmiot transakcji niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracany przez Konsumenta przedmiot transakcji musi być oryginalnie zapakowany, posiadać komplet nieoderwanych oznaczeń informacyjnych (metek), nadto nie może posiadać śladów używania ani uszkodzeń, w tym w szczególności: zabrudzeń, plam, odbarwień, dziur.
 7. W razie stwierdzenia zmniejszenia wartości zwróconego przedmiotu transakcji będącego wynikiem korzystania przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, Sprzedający będzie uprawniony do pomniejszenia zwrotu zapłaconej przez Konsumenta ceny o kwotę niezbędną do przywrócenia przedmiotu transakcji do stanu poprzedniego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia przez Konsumenta od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią odpowiednio załącznik 1 i 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

 

X Odpowiedzialność

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która może powstać czy to bezpośrednio czy też pośrednio w wyniku korzystania ze strony Sprzedającego oraz systemu wspomagającego tę stronę.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niedoskonałości technicznych strony internetowej, niedoskonałości urządzeń technicznych obsługujących tę stronę, w tym za niemożność użycia strony internetowej w celu dokonania transakcji, a także utratę danych Użytkowników, w tym ich danych osobowych, uszkodzenia plików oraz niezgodne z prawem użycie strony internetowej przez osoby trzecie.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niekompletne i nieaktualne informacje na stronie internetowej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowania innych Użytkowników. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika zainspirowane informacjami na stronie internetowej, a także za szkodę będącą bezpośrednim lub pośrednim następstwem tego zachowania.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla Sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Konsumenta.
 6. Do wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem zastosowanie ma jako wyłącznie właściwe prawo polskie.

 

XI Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający informuje Użytkownika, o konieczności przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu zawierania umów. Powyższe dane będą przetwarzane w okresie ważności rejestracji Użytkownika, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń Sprzedającego.
 2. Sprzedający jako administrator danych uprawniony jest, zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji umów, marketingu bezpośredniego usług własnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach prawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

XII Postanowienie końcowe

 1. Warunki Ogólne Dokonywania Transakcji stają się wiążące dla Użytkownika z momentem pierwszego zalogowania się na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa krajowego.